Grunden för detta arbete läggs genom att:

  • Följa de lagar och förordningar som gäller angående miljö och hållbar utveckling.
  • Säkerställa att resurser finns för ett gott genomförande av miljöförbättrande åtgärder och se dessa åtgärder som en investering.
  • Öka kunskap och medvetenhet om miljöarbetet hos alla medarbetare.
  • Ställa krav på leverantörer vid upphandling och inköp.
  • Sträva efter ständiga förbättringar av vårt lokala miljöarbete.