Forskningen vid IIES täcker ett vitt fält, som makroekonomi, politisk ekonomi, klimatförändringars inverkan på ekonomin, ekonomisk utveckling, massmedia och deras inverkan samt arbetsmarknader. Valet av forskningsområden och frågor styrs av forskarnas själva och inte av några centrala direktiv.

IIES försöker skapa en fruktbar forskningsmiljö genom en livaktig seminarieverksamhet och genom att vara en aktiv del av det internationella forskarsamhället i nationalekonomi. Ett stort antal forskare från många länder och olika delar av världen besöker institutet varje år och ger seminarier.

Doktorander som skriver sina avhandlingar vid institutet och handleds av dess forskare bidrar mycket till forskningsmiljön och till antalet publikationer i ledande tidskrifter. Många doktorander får efter avslutad utbildning anställning vid olika universitet runt om i världen, inklusive några av de bästa.


För att få bästa möjliga forskning och doktorandutbildning rekryteras forskare och doktorander internationellt. En majoritet av de nyanställda forskarna och doktoranderna kommer från utlandet.

En annan viktig uppgift för IIES är att bidra till den undervisning och utbildning som bedrivs av nationalekonomiska institutionen vid Stockholms universitet, främst till forskarutbildningen. En stor del av de kurser som ingår i forskarutbildningen har lärare från IIES.

Forskarna vid IIES har också en viktig uppgift i att delta i den allmänna debatten om ekonomiska frågor och bidra till den ekonomiska politiken. Flera av forskarna framträder ofta i massmedia, deltar i den ekonomisk-politiska debatten samt i olika statliga kommittéer och utredningar.